Nye og bedre muligheder for afskrivning

Nye og bedre muligheder for afskrivning

Der kan afskrives mere

17-05-2021

Som led i den grønne skattereform indgået i december 2020 er der med vedtagelsen af lov nr. L178 af 13. april 2021 sikret bedre muligheder for afskrivning på driftsmidler, samtidig med at fradragsmulighederne for forsøgs- og forskningsvirksomhed er væsentligt forbedrede. 

Af loven fremgår følgende væsentlige ændringer:

 • Grænsen for straksfradrag af småanskaffelser forøges (permanent).

 • Visse driftsmidler kan afskrives med op til 116 % (midlertidigt).

 • Der kan opnås et fradrag på 130 % på forsøgs- og forskningsudgifter til og med udgangen af indkomståret 2022 (midlertidigt).

Bedre mulighed for straksafskrivning af småanskaffelser

Af afskrivningsloven fremgår det, at:

 • driftsmidler, hvis fysiske levealder ikke overstiger tre år, kan straksafskrives i anskaffelsesåret,

 • driftsmidler med en anskaffelsessum på 14.100 kr. (2020) eller derunder kan straksafskrives i anskaffelsesåret,

 • driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed, bortset fra driftsmidler og skibe der anvendes til efterforskning af råstoffer, kan straksafskrives i anskaffelsesåret,

 • it-software kan straksafskrives i anskaffelsesåret.

Med lovændringen forøges grænsen på 14.100 kr.til 30.000 kr. Herved er mulighederne for straksafskrivning af småanskaffelser forbedret. Forhøjelsen har virkning for driftsmidler, der er anskaffet den 23. november 2020 eller senere. 

Forhøjelsen af beløbsgrænsen indebærer endvidere, at beløbet på driftsmiddelsaldoen kan fradrages fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, når den afskrivningsberettigede saldoværdi før indkomstårets afskrivninger udgør et beløb på 30.000 kr. (2020) eller derunder.

Midlertidigt 16 % tillæg på driftsmidler

For nyanskaffede driftsmidler med en anskaffelsessum på mere end 30.000 kr. (2020) vil der i de kommende år kunne opnås et tillæg på 16 %. Herved vil den afskrivningsberettigede saldo udgøre 116 %.

Muligheden for opnåelse af tillægget på driftsmiddelsaldoen er midlertidigt og kan kun opnås for anskaffelser foretaget i perioden 23. november 2020 til 31. december 2022. 

Driftsmidler, hvorpå der opnås et tillæg på 16 %, skal afskrives som en særskilt driftsmiddelsaldo. Primo indkomståret 2027 skal den særlige driftsmiddelsaldo dog sammenlægges med den almindelige driftsmiddelsaldo. Ved salg af driftsmidler, hvorpå der er opnået et tillæg på 16 %, skal salgsprisen også tilsvarende forhøjes med 16 %.

Det er et krav, at driftsmidlet er fabriksnyt på anskaffelsestidspunktet, og at det udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Der kan derfor ikke opnås tillæg, hvis man fx anskaffer en brugt maskine.

Der kan dog ikke opnås forhøjelse for følgende driftsmidler:

 • Aktiver, der vælges straksafskrevet.

 • Personbiler og skibe. Ved personbiler forstås biler, der er indrettet til befordring af højst ni personer, føreren medregnet. Varebiler giver således adgang til forhøjelse af afskrivningsgrundlaget.

 • Maskiner, der via egen energiforsyning drives eller kan drives af fossile brændsler. Som eksempel herpå kan nævnes motorsave eller stampemaskiner, der drives af en benzinmotor.

Trods undtagelsesbestemmelsen om maskiner, der drives af fossile brændstoffer, gælder forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget til 116 % dog for andre køretøjer end personbiler:

 • når køretøjet registreres i Køretøjsregisteret efter § 2, stk. 1, i lov om registrering af køretøjer,

 • når der er tale om en traktor eller en blokvogn, der uden registrering anvendes til transporter efter § 4 i lov om registrering af køretøjer.

For køretøjer er det et krav, at det inden udgangen af det indkomstår, hvor anskaffelsen sker, eller senest tre måneder efter anskaffelsen, er forsynet med nummerplade.

Forlængelse af det forhøjede fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter

I december 2020 vedtog Folketinget at hæve fradraget for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed efter ligningslovens § 8B for indkomstårene 2020 og 2021 fra henholdsvis 103 % og 105 % til 130 % for begge år. Med den seneste lovændring forlænges forhøjelsen (130 %) til også at gælde indkomståret 2022. 

I perioden 2020-2022 kan der dog maksimalt opnås et fradrag på 845 mio. kr. i 2020 og 910 mio. kr. i 2021 og 2022, så længe 130 %-reglen anvendes. Maksimeringsreglen gælder på koncernniveau, og det betyder, at maksimeringsreglen gælder samlet for alle selskaber, der indgår i en sambeskatning.

Udgifter ud over grænsen på henholdsvis 845 mio. kr. (2020) og 910 mio. kr. (2021 og 2022), der afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed, kan fradrages med 103 % for indkomståret 2020 og 105 % for indkomstårene 2021 og 2022.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med høringssvarene til lovændringen er fremkommet et synspunkt fra skatteministeren om, at kun udgifter, der ikke kan fradrages som driftsomkostninger, kan fradrages efter de særlige regler i ligningslovens § 8B. Herved vil det også kun være disse udgifter, der kan opnå det særlige tillæg.

Skattekreditordningen, hvorefter virksomheder kan anmode Skattestyrelsen om at få udbetalt skatteværdien af underskud fra forsøgs- og forskningsvirksomhed, er ikke ændret. Der kan højst udbetales skatteværdi af underskud svarende til de afholdte udgifter. Det højere skattefradrag betyder altså ikke en tilsvarende forøgelse af det underskud, der kan danne grundlag for udbetaling efter skattekreditordningen.