Moms- og lønsumsafgiftslån

Muligheden for at modtage rentefrie lån i form af tilbagebetaling af seneste angivelse af moms eller lønsum er nu blevet vedtaget. Det samme gælder muligheden for at få udbetalt skattekreditter på et tidligere tidspunkt.

Der er en kort ansøgningsfrist, og der kan i særlige tilfælde være krav om inddragelse af revisor i forbindelse med ansøgningen.

Reglerne for lånene

Loven giver adgang til, at momsregistrerede og lønsumsregistrerede virksomheder kan anmode om et rentefrit lån som følger:

Momsregistrerede virksomheder
Virksomheder med kvartalsafregning, kan ansøge om lån svarende til det angivne momstilsvar for 4. kvartal 2019, hvor der var angivelses- og betalingsfrist 2. marts 2020.

Virksomhedsheder med halvårsafregning, kan ansøge om lån svarende til det angivne momstilsvar for andet halvår 2019, hvor der var angivelses- og betalingsfrist 2. marts 2020.

Lønsumsregistrerede virksomheder
Lovforslaget indeholder kun adgang for mulighed for rentefrit lån for metode 4-virksomheder (f.eks. læger, tandlæger, fysioterapeuter, psykologer og visse typer vognmænd).

For virksomheder omfattet af lønsumsafgiftsloven kan man ansøge om et lån for første kvartal 2020, hvor der var frist 15. april 2020. Har virksomheden angivet overskuddet for 2019 har denne valgfrihed om, der skal ansøges om den seneste angivelse eller om der skal ansøges på baggrund af 1/4 af afgiften af overskuddet for 2019.

Betingelser for lånene
Lånene skal tilbagebetales senest den 1. april 2021.

Alle virksomheder kan ansøge om lånene, medmindre virksomheden er omfattet af en af følgende forhold:

  • er under konkursbehandling,
  • er under rekonstruktionsbehandling,
  • er under likvidation,
  • er under tvangsopløsning,
  • har stillet eller er blevet pålagt at stille sikkerhed for moms, lønsum a-skat eller lignende overfor Skattestyrelsen,
  • inden for de seneste 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v. foreløbigt, som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden,
  • har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter skatte- eller afgiftslovgivningen eller straffelovens § 289,
  • i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, medmindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet,
  • ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte, eller
  • er offentlige institutioner.

Såfremt der har været ejerskifte i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 på 50 pct. eller mere, skal der vedlægges en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor, som f.eks. Baagøe Schou.

Praktikken om ansøgning og udbetaling

Der er først adgang for ansøgning den 5. maj. Ansøgningen om lån skal sendes via virk.dk, men behandles af Skattestyrelsen, og den skal være modtaget senest den 15. juni.

Lånet vil blive udbetalt via skattekontoen, og er saldoen negativ på tidspunktet for udbetaling, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning med debetsaldoen eller er der restancer sendt til inddrivelse, vil det alene være det beløb, som er tilbage efter modregning af debetsaldo og restancer, virksomheden modtager som lån. Har virksomheden aftalt en afdragsordning eller ubetalte krav på skattekontoen, vil man i stedet for et lån, blive bevilget en rentefri henstand på det beløb, der er modregnet på skattekontoen med, frem til den 1. april 2021.

Fremrykning af udbetaling af skattekredit, jf. ligningsloven § 8 X

Anmodning om fremrykket udbetaling skal indgives senest den 15. maj 2020 og skal   vedlægges en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor, som f.eks. Baagøe Schou.

Anmodning om fremrykket udbetaling sker via skat.dk.

Ved udbetalingen af beløbet modregnes virksomhedens restancer af skatter og afgifter med påløbne morarenter, uanset om der er sket overdragelse af kravet.

Udskydelse af betalingsfrist for lønsumsafgift

For virksomheder, der er lønsumsafgiftspligtige efter metode 4, foreslås det at forlænge angivelsesfristen med 6 uger for opgørelsesperioden vedrørende andet kvartal 2020, og at angivelsesfristen for tredje kvartal skal forlænges med fire uger.

Afgiftsperiode Ordinær frist Udskudt frist
2. kvartal 15. juli 1. september
3. kvartal 15. oktober 16. november